Page 9 - HAVELSAN Dergi Sayı2
P. 9

ür ü nl eri n k ull a nı mı v e g eli știril m e si n o kt a sı n d a  to t a ke t h e i niti ati ve i n t h e us e a n d d evel o p m e n t o f
       k a m u y ö n e ti mi ni n i ni siy atif al m a sı g e re kli.  o p e n s o u rce p ro d ucts. T his iss u e is o n e o f o ur pri oriti es
       C u m h ur b a ș k a nlı ğı Dijit al D ö n ü ș ü m Ofi si il e  i n t h e di git al tra ns for m ati o n p ro cess t h at w e foc us o n
       birli kt e o d a ğı mı z a al dı ğı mı z s a yı s al d ö n ü ș ü m  to g e t h er wit h t h e Di git al Tra ns for m ati o n Offi ce at t h e
       s ü reci n d e, b u k o n u ö n e mli b a șlı kl arı mı z d a n biri ni  P resi d e nc y.
       ol u șt ur u y o r.
                           T h e st ro n g er yo ur h u m a n ca pit al is, t h e m o re ef fecti ve
       B e ș eri s er m a y e ni z n e d e nli g üçl ü y s e, t e k n ol oji  yo u a re i n tec h n ol o g y p ro d ucti o n. B e ari n g t his i n mi n d,
       ü re ti mi n d e d e o d e nli e t ki n ol uy or s u n u z. B ur a d a n  d e vel o p m e n t o f h u m a n res o u rces h as a d o mi n a n t rol e
       h a re k e tl e Milli Te k n ol oji H a ml e mi zi n h e d efl eri ni  i n ac hievi n g t h e o bj ecti ves o f o ur N ati o n al Tec h n ol o g y
       g e rçe kl e știr m e d e i n s a n k a y n a ğı nı n g eli știril m e si  M o ve. W e p re p a re d t h e I n ter n ati o n al F ell o w s hi p for
       b a ș at bir rol e s a hi p. Ul u sl ar ar a sı Li d er  O utst a n di n g R es e a rc h ers wit h t his aw a re n ess. W e
       Ar a ștır m acıl ar P ro gr a mı’ nı b u bili nçl e h a zırl a dı k.  o ffer ver y att racti ve i n ce n tives to d o m estic a n d fo rei g n
       Y erli v e y a b a ncı ü st d ü z e y ar a ștır m acıl ar a ço k  hi g h l evel res e a rc h ers. T h e res e a rc h ers w h o co m e
       c a zi p t eș vi kl er s u n u y or u z. Ül k e mi z e g el e n  to o ur co u n tr y fi n d t h e o p p ort u nit y to w ork n o t o nl y
       ar a ștır m acıl ar; s a d e ce ü ni v er sit e b ü n y e si n d e  wit hi n t h e u ni versit y b ut als o i n t h e pri va te s ec tor a n d
       d e ğil, ö z el s e kt ö rd e d e ç alı ș m a v e k e n di e ki pl eri ni  cre a te t h eir o w n te a ms.
       k ur m a fır s atı n a s a hi p ol u y orl a r.
                           W e w a n t yo u n g p e o pl e a n d c hil d re n to b e t h e m ost
       Milli Te k n ol oji H a ml e si’ ni n e n ö n e mli a kt örl eri ni n  i m p ort an t actors o f t h e N ati o n al Tec h n ol o g y M o ve. W e
       g e nçl er v e çoc u kl ar ol m a sı nı i sti y or u z. 8 1 ili mi z d e  w a n t to rais e a w a re n ess a m o n g yo u n g p e o pl e i n 8 1
       g e nç p o t a n siy eli mi zi n f ar kı n d alı ğı nı artır m a k  p ro vi n ces a n d e n co u ra g e t h e m to c re a te tec h n ol o g y.
       v e o nl arı t e k n ol oji ü re t me y e t e ș vi k e t m e k  Ex p eri m e n t al Tec h n ol o g y W orks h o ps will s er ve to t his
       i stiy or u z. D e n e y a p Te k n ol oji A t öly el eri b u a m ac a  p ur p os e. Ex p eri m e n t al trai ni n g m o d el w as d esi g n e d to
       e v s a hi pli ği y a p ac a k. D e n e y a p e ğiti m m o d eli;  h el p st u d e n ts acq ui re skills s uc h as e n tre p re n e urs hi p,
       ö ğ re ncil eri n giri și mcili k, el e ști rel d ü ș ü n m e,  critical t hi nki n g , s ol vi n g co m pl ex p ro bl e ms, ef fecti ve
       k ar m a șı k p ro bl e ml eri çö z m e, e t kili ile ti și m v e  co m m u ni cati o n a n d te a m w ork. S t u d en ts are
       t a kı m ç alı ș m a sı gi bi b eceril eri k a z a n m al arı n a  trai n e d t h e re i n a re as s uc h as D esi g n -P ro d ucti o n,
       y ö n eli k ol ar a k t a s arl a n dı. Ö ğ re ncil e re b ur a d a  R o b o tics-C o di n g , El ectro nic P ro g ra m mi n g , So ftw a re
       Ta s arı m- Ü re ti m, R o b o tik-K o dl a m a, El e kt ro ni k  Tec h n ol o gi es a n d A e ros p a ce Tec h n ol o gi es. T h e first
       P ro gr a ml a m a, Y a zılı m Te k n ol ojil eri, H a v acılı k v e  st a g e w as i m pl e m e n te d i n 1 2 p ro vi n ces. W e ai m to
       U z a y Te k n ol ojil eri gi bi al a nl a rd a e ğiti ml er v erili y o r.  bri n g t h es e w orks h o ps to g e t h er wit h yo u n g p e o pl e i n
       İl k e t ap t a 1 2 il d e uy g ul a m a mı z h a y at a g eçti.  all p ro vi n ces b y t h e e n d o f 2 0 2 0.
       2 0 2 0 yılı s o n u n a k a d ar t ü m ill e rd e b u at öl y el eri
       g e nçl erl e b ul u șt ur m a yı h e d efli y or u z.


                                                     7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14